องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

ติดต่อ - สอบถาม


  ชื่อ + ร.ต.อ.จำเริญ  แนวโอโล
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 081-976-8914
  อีเมล์ + admin@olo.go.th


  ชื่อ + นายชาติชาย  หมู่โสภิญ
  ตำแหน่ง + รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล
  โทรศัพท์ + 063-563-2211
  อีเมล์ + admin@olo.go.th


  ชื่อ + นายกิตติ  มาลากอง
  ตำแหน่ง + รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล
  โทรศัพท์ + 095-070-4302
  อีเมล์ + admin@olo.go.th


  ชื่อ + นายประดิษฐ์  หมู่โสภิญ
  ตำแหน่ง + เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล
  โทรศัพท์ + 082-371-7332
  อีเมล์ + admin@olo.go.th
 
  ชื่อ + นายเจริญชาติ  แก้งคำ
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 081-4597585
  อีเมล์ + charoen66k@gmail.com
 
 
  ชื่อ + นายวีรพล  วิญโญยาง
  ตำแหน่ง +
หัวหน้าสำนักงานปลัด
  โทรศัพท์ +
  อีเมล์ + admin@olo.go.th
 
  ชื่อ +
นางมาลาศิลป์  ศิริภูมิ
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 087-4594591
  อีเมล์ + malasil45984@gmail.com
 
  ชื่อ + นายสมเกียรติ  คงเมือง
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 088-0774121
  อีเมล์ + admin@olo.go.th
 
  ชื่อ + นายมนตรี  สงพัฒน์
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ +  091-058-8626
  อีเมล์ +  montree88626@gmail.com