องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
แผนการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ เรื่อง การบริหารสัญญา การขยายอายุสัญญา การงดหรือลดค่าปรับงานจ้างก่อสร้าง [ 22 ต.ค. 2561 ]38
22 ขั้นตอนการดาเนินงานด้านการพัสดุ เรื่อง การบอกเลิกสัญญางานซื้อและงานจ้างทั่วไป [ 22 ต.ค. 2561 ]41
23 ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ เรื่อง การบอกเลิกสัญญา การจัดจ้างก่อสร้าง [ 22 ต.ค. 2561 ]40
24 ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ เรื่อง การลงโทษผู้ทิ้งงาน [ 22 ต.ค. 2561 ]40
25 ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ เรื่อง การรับพัสดุ [ 22 ต.ค. 2561 ]40
26 ขั้นตอนการดาเนินงานด้านการพัสดุ เรื่อง การตรวจสอบพัสดุประจาปี [ 22 ต.ค. 2561 ]38
27 ขั้นตอนการดาเนินงานด้านการพัสดุ เรื่อง การจาหน่ายด้วยวิธีการขายทอดตลาด [ 22 ต.ค. 2561 ]34
28 ขั้นตอนการดาเนินงานด้านการพัสดุ เรื่อง การจาหน่ายพัสดุ (จาหน่ายเป็นสูญ) [ 22 ต.ค. 2561 ]39
29 ขั้นตอนการดาเนินงานด้านการพัสดุ เรื่อง การจาหน่ายพัสดุโดยวิธีการโอน [ 22 ต.ค. 2561 ]39
30 ขั้นตอนการดาเนินงานด้านการพัสดุ เรื่อง การจาหน่ายโดยวิธีการแปรสภาพหรือทาลาย [ 22 ต.ค. 2561 ]36
31 ขั้นตอนการดาเนินงานด้านการพัสดุ เรื่อง การจำหน่ายโดยวิธีการแลกเปลี่ยน [ 22 ต.ค. 2561 ]37
32 แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โครงการจ่ายขาดเงินสะสม [ 15 ส.ค. 2561 ]36
33 แผนการจัดหาพัสดุ (ปรับแผนครั้งที่ ๒) [ 3 ส.ค. 2561 ]41
34 แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ครั้งที่ 3 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 7 มิ.ย. 2561 ]36
35 แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ครั้งที่ 4 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 1 มิ.ย. 2561 ]39
36 แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ครั้งที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 24 พ.ค. 2561 ]37
37 แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 10 พ.ย. 2560 ]39
 
|1หน้า 2