องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงาน ธุรการและงานสารบรรณ [ 7 ธ.ค. 2565 ]69
2 คู่มือ/เอกสาร ประกอบการจัดทาแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ในระบบแท่ง) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560) เป็นต้นไป [ 10 พ.ย. 2565 ]64
3 คู่มือ/เอกสาร ประกอบการจัดทาแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 7 พ.ย. 2565 ]65
4 คู่มือการปฏิบัติงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 พ.ย. 2565 ]3
5 แผนจัดการความรู้ในองค์กร องค์การบริหารส่วนตาบลโอโล [ 3 ต.ค. 2561 ]66
6 การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) : หลักการของการบริหารจัดการความรู้ [ 3 ต.ค. 2561 ]65
7 วงจรการจัดการความรู้ [ 3 ต.ค. 2561 ]62
8 การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) : ความสาคัญของการบริหารจัดการความรู้ [ 3 ต.ค. 2561 ]62
9 การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) : การเตรียมองค์กรสาหรับการบริหารจัดการความรู้ [ 3 ต.ค. 2561 ]73
10 การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการความรู้ [ 3 ต.ค. 2561 ]60
11 การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) : กระบวนการจัดการบริหารจัดการความรู้ [ 3 ต.ค. 2561 ]67
12 คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ [ 3 ต.ค. 2561 ]63
13 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 3 ต.ค. 2561 ]64
14 คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ [ 3 ต.ค. 2561 ]66
15 คัมภีร์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ [ 3 ต.ค. 2561 ]73
16 แนวทาง การจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน [ 3 ต.ค. 2561 ]64
17 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ [ 3 ต.ค. 2561 ]63