องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 386 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
321 แนวทางเปิดเผยราคากลางที่ไม่ใช่งานก่อสร้างว111 [ 2 ก.ค. 2561 ]67
322 ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 ก.ค. 2561 ]64
323 ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการฯและคณะทำงานช่วยเหลือฯ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 4 /2561 วันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบ [ 26 มิ.ย. 2561 ]61
324 แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ว 119) [ 25 มิ.ย. 2561 ]121
325 ตอบข้อหารือการสนับสนุนเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือท้องที่ [ 20 มิ.ย. 2561 ]62
326 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 19 มิ.ย. 2561 ]74
327 รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ [ 19 มิ.ย. 2561 ]59
328 เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 19 มิ.ย. 2561 ]62
329 ทบทวนสารบัญญัติและบทบาท อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ [ 18 มิ.ย. 2561 ]68
330 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยวิสามัญที่ 1/2561 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้นที่ 2 [ 14 มิ.ย. 2561 ]63
331 แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีีผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพประจำเดือน มิ.ย. ตั้งแต่วันที่ 8/6/61 [ 13 มิ.ย. 2561 ]62
332 แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ [ 12 มิ.ย. 2561 ]58
333 นายอรรถสิทธิ์ เสริมจันทร์ พนักงานจ้างได้ลาออกจาก อบต.ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เป็นต้นมา [ 12 มิ.ย. 2561 ]98
334 ประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ณ สาธารสุขอำเภอภูเขียว [ 11 มิ.ย. 2561 ]57
335 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานช่วยเหลือกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โอโล ครั้งที่ 3/2561 [ 5 มิ.ย. 2561 ]58
336 การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มเติมภายในโครงการนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วนติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนในปี 2560 [ 4 มิ.ย. 2561 ]65
337 ข้อหารือแนวทางปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบิหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 [ 4 มิ.ย. 2561 ]61
338 เรียนเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยวิสามัญที่ 1/2561 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้นที่ 2 [ 1 มิ.ย. 2561 ]57
339 วาระการประชุม แบบเสนอโครงการ สปสช ตำบลโอโล [ 22 พ.ค. 2561 ]62
340 เรื่องการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีพ.ศ.2561 [ 10 พ.ค. 2561 ]60
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18|19|20