องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 386 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
281 รายงานแสดงรายรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 15 พ.ย. 2561 ]61
282 ประชาสัมพันธ์รายงานเกี่ยวกับการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 5 พ.ย. 2561 ]58
283 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 2 พ.ย. 2561 ]59
284 คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๙๐๒/๒๕๖๑ เรื่อง ยุบสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 22 ต.ค. 2561 ]62
285 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการที่ เรื่อง การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีประกวดแบบ [ 22 ต.ค. 2561 ]61
286 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการที่ เรื่อง การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก [ 22 ต.ค. 2561 ]64
287 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการที่ เรื่อง การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ต.ค. 2561 ]281
288 รายงานแสดงรายรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2561 [ 12 ต.ค. 2561 ]61
289 ประกาศใช้ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน บ้านหนองแวง ม.9 [ 4 ต.ค. 2561 ]64
290 ประชาสัมพันธ์รายงานเกี่ยวกับการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน กันยายน 2561 [ 4 ต.ค. 2561 ]61
291 ที่ ชย (สปสช.)๗๕๙๐๑/๑๒๑ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานช่วยเหลือกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ครั้งที่ ๕/ ๒๕๖๑ [ 25 ก.ย. 2561 ]65
292 ที่ ชย (สปสช.)๗๕๙๐๑/๑๒๔ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 25 ก.ย. 2561 ]60
293 ที่ ชย ๗๕๙๐๑/ว.๖๖๒ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุม [ 25 ก.ย. 2561 ]68
294 ที่ มท ๕๕๒๑๐-๒๘/๑๑๕๘ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่องขอใช้และถอนสภาพที่สาธารณะประโยชน์ [ 19 ก.ย. 2561 ]75
295 รายงานแสดงรายรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 12 ก.ย. 2561 ]61
296 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2561 ]63
297 ประชาสัมพันธ์รายงานเกี่ยวกับการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 10 ก.ย. 2561 ]63
298 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารับจ้างโดยสารไม่ประจำทางจำนวน ๒ คันๆละ ๗,๐๐๐ บาท ตามโครงการอบรมต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ ๓๐-๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2561 ]64
299 ประกาศใช้ราคากลาง บ้านค้าว หมู่ที่ 3 [ 29 ส.ค. 2561 ]63
300 ประกาศใช้ราคากลาง รางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 12 [ 29 ส.ค. 2561 ]62
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18|19|20