องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
การตั้งงบประมาณรายจ่าย


มท ๐๘๑๐.๕/ว ๒๐๗๒ ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

มท ๐๘๑๐.๕/ว ๒๐๗๒ ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ก.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ