องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 

 

 

 


กิจกรรมการส่งเสริมด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ


 

เมื่อวันที่ 21 - 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ได้ดำเนิน โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  โดยมีบุคลากรภายในหน่วยงาน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน 48 คน โดยมี ร้อยตำรวจเอกจำเริญ  แนวโอโล ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เป็นประธานเปิดงาน  ซึ่งโครงการ ในครั้งนี้มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2565  และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2565และเพื่อให้บุคลากรทุกคนภายในหน่วยงานนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตน ทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts)  เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา

 

2024-04-11
2024-04-03
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-22
2024-03-19
2024-03-15
2024-03-13
2024-02-27
2024-02-13