องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 

 

 

 


การศึกษาดูงานและอบรม “โครงการบริหารจัดการขยะ ปีงบประมาณ 2567


การศึกษาดูงานและอบรม
“โครงการบริหารจัดการขยะ  ปีงบประมาณ ๒๕๖7”
องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล
การจัดกิจกรรมอบรมตามโครงการฯ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะต้นทางและธนาคารขยะ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุงและพื้นที่เขตชุมชนที่รับผิดชอบ    
ตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ในวันที่...13...เดือน...มีนาคม...พ.ศ...2567...
ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. - 16.00 น.

2024-04-11
2024-04-03
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-22
2024-03-19
2024-03-15
2024-03-13
2024-02-27
2024-02-13