องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 

 

 

 


ออกมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และเยี่ยมบ้านผู้ป่วย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารอบต.,สมาชิกสภา อบต., ปลัด อบต., หัวหน้าสำนักปลัด อบต., คณะกรรมการ-คณะอนุกรรมการกองทุนฯ,กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน, CM-CG, อสบ.,อสม. และบุคลากร สาธ


วันที่ 8-13 พฤศจิกายน 2566
@เวลา 13.00 - 16.30 น.

    🔴 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล โดยการนำและภายใต้การบริหารราชการของ(*)ร.ต.อ.จำเริญ แนวโอโล นายก อบต.โอโล(ประธานกองทุนฯ ดังกล่าว) 
        (>) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารอบต.,สมาชิกสภา อบต., ปลัด อบต., หัวหน้าสำนักปลัด อบต., คณะกรรมการ-คณะอนุกรรมการกองทุนฯ,กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน, CM-CG, อสบ.,อสม. และบุคลากร สาธารณสุข อบต.

    ⭕️ออกมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และเยี่ยมบ้านผู้ป่วย 📌 ณ บ้านผู้ป่วย
ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อม สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

   ⭕️วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อจัดบริการสุขภาพของประชาชน ในพื้นที่ตำบลโอโล ดังนี้….

    🟢เพื่อให้บุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ตามผลการประเมินหรือข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ได้รับการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และเข้าถึงบริการสาธารณสุขตามสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

     ⭐โครงการนี้ดำเนินการ โดยได้รับการอนุมัติและสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันหลักประกันสุขภาพ อบต.โอโล ปีงบประมาณ 2566  และได้รับการอนุมัติขยายเวลาดำเนินโครงการฯดังกล่าว

————————————
จึงเรียนมา เพื่อโปรดทราบ

2024-02-27
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-08
2024-02-02
2024-02-02
2024-01-31
2023-12-05
2023-11-23
2023-11-22