องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 

 

 

 


โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมู่ที่1 บ้านโอโล


วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566

    🔴 องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล โดยการนำและภายใต้การบริหารราชการของ(*)ร.ต.อ.จำเริญ แนวโอโล นายก อบต.โอโล ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิด”โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)” หมู่ที่1 บ้านโอโล @เวลา 08.30 น. และบรรยายพิเศษสถานการณ์ปัจจุบันโรคไข้เลือดออกโดยมีประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 เป็น ผู้กล่าวรายงานโครงการฯในครั้งนี้

   🟢โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ สร้างความตระหนัก ในการป้องกันควบคุม
โรคไข้เลือดออกในชุมชน/หมู่บ้าน 

   ⭕️โดยครั้งนี้มีคณะผู้บริหาร อบต.,สมาชิกสภา อบต., ปลัด อบต.(วิทยากรในการอบรม), หัวหน้าส่วนราชการ อบต., ผู้นำท้องถิ่นท้องที่, อสม. บุคลากร อบต.ที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชนตำบลโอโลเข้าร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย

     ⭐โครงการนี้ดำเนินการ โดยได้รับการอนุมัติและสนับสนุนงบประมาณจากอบต.โอโล ปีงบประมาณ 2566 
และได้รับการอนุมัติขยายเวลาดำเนินโครงการดังกล่าวฯ

📌 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน
           ม.1 บ้านโอโล
 

2024-02-27
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-08
2024-02-02
2024-02-02
2024-01-31
2023-12-05
2023-11-23
2023-11-22