องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 

 

 

 


กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล หมู่ที่ 4


 

วันที่ 29 สิงหาคม 2566
@เวลา 08.30 น.

    🔴 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล โดยการนำและภายใต้การบริหารราชการของร.ต.อ.จำเริญ แนวโอโล นายก อบต.โอโล(ประธานกองทุนฯ ดังกล่าว) ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิด”โครงการส่งเสริมโภชนาการโดยใช้เกลือไอโอดีนในครัวเรือน” หมู่ที่ 2, 4 และบรรยายพิเศษสถานการณ์ปัจจุบันโรคขาดสารไอโอดีน โดยมีประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2, 4 เป็น ผู้กล่าวรายงานโครงการฯในครั้งนี้

   ⭕️โดยครั้งนี้มีคณะผู้บริหาร อบต.,สมาชิกสภา อบต., ปลัด อบต., หัวหน้าส่วนราชการ อบต., คณะกรรมการ-คณะอนุกรรมการกองทุนฯ,ผู้นำท้องถิ่นท้องที่, อสม. บุคลากร อบต.ที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชนตำบลโอโลเข้าร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย

   ⭕️วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อจัดบริการสุขภาพของประชาชน ในพื้นที่ตำบลโอโล ดังนี้….
   🟢เพื่อให้ความรู้ สร้างความตระหนักถึงเรื่องการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน
   🟢เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนและผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนในพื้นที่
   🟢เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์การขาดสารไอโอดีนในกลุ่มเสี่ยง
    🟢เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชนหมู่บ้านไอโอดีนให้ครอบคลุม 
เพื่อการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนอย่างยั่งยืน

     ⭐โครงการนี้ดำเนินการ โดยได้รับการอนุมัติและสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันหลักประกันสุขภาพ อบต.โอโล ปีงบประมาณ 2566 
       ⭐โดยมีทีมวิทยากร จาก อบต.
โอโลให้ความรู้ สร้างความตระหนัก
ในครั้งนี้ คือ 1.ปลัด อบต., 2.หัวหน้าสำนักปลัด อบต., 3.ผอ.กองคลัง อบต., 4.นักวิชาการสาธารณสุข อบต.และ 5. นักวิเคราะห์ฯ อบต.

📌 ณ ศาลาประชาคม ม.2 บ้านโนน      
          ตุ่น และ ม.4 บ้านนกเขาทอง

2023-11-23
2023-11-22
2023-11-13
2023-10-31
2023-10-31
2023-10-30
2023-10-24
2023-10-23
2023-10-13
2023-10-06