องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 

 

 

 


กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโอโลหมู้ที่ 10


🔴 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล โดยการนำและภายใต้การบริหารราชการของ(*)
ร.ต.อ.จำเริญ แนวโอโล นายก อบต.โอโล(ประธานกองทุนฯ ดังกล่าว) ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิด”โครงการส่งเสริมโภชนาการโดยใช้เกลือไอโอดีนในครัวเรือน” หมู่ที่ 1,10,11 บ้านโอโล และบรรยายพิเศษสถานการณ์ปัจจุบันโรคขาดสารไอโอดีน โดยมีประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1, เป็น ผู้กล่าวรายงานโครงการฯในครั้งนี้ ⭕️โดยครั้งนี้มีคณะผู้บริหาร อบต.,สมาชิกสภา อบต., หัวหน้าส่วนราชการ, คณะกรรมการ-คณะอนุกรรมการกองทุนฯ,ผู้นำท้องถิ่นท้องที่, อสม. บุคลากร อบต.ที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชนตำบลโอโลเข้าร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย ⭕️วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อจัดบริการสุขภาพของประชาชน ในพื้นที่ตำบลโอโล ดังนี้…. 🟢เพื่อให้ความรู้ สร้างความตระหนักถึงเรื่องการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน 🟢เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนและผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนในพื้นที่ 🟢เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์การขาดสารไอโอดีนในกลุ่มเสี่ยง 🟢เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชนหมู่บ้านไอโอดีนให้ครอบคลุม เพื่อการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนอย่างยั่งยืน ⭐โครงการนี้ดำเนินการ โดยได้รับการอนุมัติและสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันหลักประกันสุขภาพ อบต.โอโล ปีงบประมาณ 2566 ⭐โดยมีทีมวิทยากร จาก อบต. โอโลให้ความรู้ สร้างความตระหนัก ในครั้งนี้ คือ 1.ปลัด อบต., 2.หัวหน้าสำนักปลัด อบต., 3.ผอ.กองคลัง อบต.และ4.นักวิชาการสาธารณสุข อบต. 📌 ณ ศาลาประชาคม ม.1

2024-04-03
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-22
2024-03-19
2024-03-15
2024-03-13
2024-02-27
2024-02-13
2024-02-12