องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 

 

 

 


ภาพกิจกรรม ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ อบต.โอโล ( NO GIFT POLICY )


วันที่ 12 มกราคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ได้จัดการประชุมข้าราชการ พนักงานจ้าง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล โดยได้แจ้งประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ในขณะ / ก่อน / หลังปฏิบัติ หน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นใน องค์กรปลูกและปลูกจิตสำนึก สร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่า ประโยชน์ส่วนตัว มีจิตสาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้อง ซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติไม่ใช้ตำแหน่ง หน้าที่หาประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง ไม่กระทำการอันเป็นการปิดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมไม่รับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลัก เกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัล และประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544 ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลัก เกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.2563 และวางแผนการปฏิบัติงานใน ด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ณ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล

2024-04-03
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-22
2024-03-19
2024-03-15
2024-03-13
2024-02-27
2024-02-13
2024-02-12