องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการองค์ความรู้ในองค์กรขององค์ดารบริหารส่วนตำบลโอโล [ 2 ต.ค. 2562 ]27
2 ประกาศกำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 2 ต.ค. 2562 ]26
3 ขออนุมัติประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2562) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]27
4 ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]25
5 กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ภายในส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 3 พ.ค. 2562 ]24
6 ที่ ชย.๗๕๙๐๑/๔๕๕แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ (ก.อบต. จังหวัดชัยภูมิ) [ 21 มี.ค. 2562 ]33
7 แจ้งคำสั่งและเชิญประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 [ 22 ก.พ. 2562 ]27
8 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด [ 7 ธ.ค. 2561 ]26
9 การใช้แผนแม่บทเทคโนดลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ.2562-2564 [ 22 พ.ย. 2561 ]27
10 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 [ 17 ต.ค. 2561 ]26
11 แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 9 ต.ค. 2561 ]27
12 ขอแจ้งคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม [ 27 เม.ย. 2561 ]29
13 ขอแจ้งคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 11 ม.ค. 2561 ]28
14 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 [ 9 ต.ค. 2560 ]28
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 2 ต.ค. 2560 ]24
16 ขอแจ้งคำสั่งตั้งแต่งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 21 มี.ค. 2560 ]27
17 ขอแจ้งคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 11 ม.ค. 2560 ]27