องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

สำนักงานปลัด

 
 
   นายวีรพล  ภิญโญยาง  
  หัวหน้าสำนักปลัด  
     
 นายจิราุทธ์  เที่ยงสันเทียะ   น.ส.นิพาภรณ์  ศรประสิทธิ์   ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล นักพัฒนาชุมชน    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 

น.ส.จุฬาลักษณ์  เลิกภูเขียว จ.ส.อ.พยนต์  รัตนประทุม นางสาวศศิธร  สุจิตร
นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
     
 นายชัยโย  นิลสิงขรณ์  นางสาวอนิสรา  นิลวงศ์    นายอนุ  กิ่งแฝง นายสนิท  บำรุงทิพย์
นักวิชาการสาธารณสุข ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ภารโรง พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
   
 
  นายธนิต  พุทธเสน
  นายประสิทธิ์  ผลาพรม
  นายวัชระ  หนุนวงษ์
   นายโกวิทย์  ไฟจัตุรัส
 พนักงานขับรถยนต์บรรทุกขยะ  คนงานประจำรถขยะ
 คนงานประจำรถขยะ 
 คนงานประจำรถขยะ 
   
 
นายจวง บัวหลวง นายกิติพงษ์  ทองดี
 นายบุญเลิศ  นามบุรี
นางเพ็ญศรี  หงษ์ชุมแพ
  คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป 
คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)
 
 
 นายสรพงษ์  นำทองสกุล
 
พนังานขับรถยนต์บรรทุกน้ำ