องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
สำนักงานปลัด

 
 
   นายวีรพล  ภิญโญยาง  
  หัวหน้าสำนักปลัด  
     
 นายจิราุทธ์  เที่ยงสันเทียะ   น.ส.นิพาภรณ์  ศรประสิทธิ์ นางสาวณัฐนรี  ศรีเคน 
นักทรัพยากรบุคคล นักพัฒนาชุมชน    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
 
น.ส.จุฬาลักษณ์  เลิกภูเขียว จ.ส.อ.พยนต์  รัตนประทุม -ว่าง-
นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
   
-ว่าง-  นางสาวอนิสรา  นิลวงศ์    นายอนุ  กิ่งแฝง นายสนิท  บำรุงทิพย์
นักวิชาการสาธารณสุข ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ภารโรง พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
   
 
  นายธนิต  พุทธเสน
  นายประสิทธิ์  ผลาพรม
  นายวัชระ  หนุนวงษ์
   นายโกวิทย์  ไฟจัตุรัส
 พนักงานขับรถยนต์บรรทุกขยะ  คนงานประจำรถขยะ
 คนงานประจำรถขยะ 
 คนงานประจำรถขยะ 
   
 
นายจวง บัวหลวง นายกิติพงษ์  ทองดี
 นายบุญเลิศ  นามบุรี
นางเพ็ญศรี  หงษ์ชุมแพ
  คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป 
คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)
 
 
 นายสรพงษ์  นำทองสกุล
 
พนังานขับรถยนต์บรรทุกน้ำ