วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและลงหินคลุก บ้านนกเขาทอง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและลงหินคลุก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ตู้เย็น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโนนดินจี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธาตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 21 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาคนงานผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (กองคลัง) จำนวน 1 ราย ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาคนงานผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 ราย ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง